Gwarancje dla importerów OPZ

ISTOTA UBEZPIECZENIOWYCH GWARANCJI DLA IMPORTERÓW OPZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy podmiot ubiegający się o uzyskanie koncesji na obrót paliwami z zagranicą zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł.

Dopuszczalne przez ustawę Prawo energetyczne formy zabezpieczenia, to:

 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
 • poręczenie banku
 • weksel z poręczeniem wekslowym banku
 • czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku
 • umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski
 • pisemne, nieodwołalne upoważnienie Prezesa URE, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej

Biorąc pod uwagę specyfikę dopuszczalnych form zabezpieczenia, koszty oraz konieczność angażowania własnych środków, najbardziej rozsądnym wyborem jest gwarancja ubezpieczeniowa.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Gwarancja ubezpieczeniowa dla importerów OPZ stanowi obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe wymagane do uzyskania i utrzymania koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

kompetencje i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeniowych gwarancji dla importerów OPZ, złożone przez naszych Klientów.

czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Na wysokość składki za ubezpieczenie floty mają wpływ m.in.

 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu
 • miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • pojemność silnika,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
 • dobrany zakres ubezpieczenia
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu
 • ryzyka i klauzule dodatkowe
 • liczba posiadanych pojazdów

metody obniżenia kosztów ubezpieczenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeniowych gwarancji dla importerów OPZ, skontaktuj się z naszymi ekspertami