Statki powietrzne

Ubezpieczenie OC, aerocasco, NNW

ISTOTA UBEZPIECZENIA STATKÓW POWIETRZNYCH PODRÓŻNYCH

Ubezpieczenie statków powietrznych skierowane jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych, eksploatujących statki powietrzne w celach transportowych, turystycznych, agrotechnicznych, ratowniczych, szkoleniowych lub sportowych.

Ubezpieczeniem mogą być objęte wszystkie rodzaje statków powietrznych dopuszczone do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ochrona obejmuje szkody częściowe i całkowite powstałe wskutek wypadku podczas startu, lotu, lądowania, kołowania lub postoju oraz szkody powstałe podczas naprawy, przeglądu, modernizacji itp.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cały roku lub na pojedynczy lot.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie statków powietrznych może obejmować m.in. następujące ryzyka:

 • Ubezpieczenie casco statków powietrznych (AeroCasco)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z tytułu przewozu ładunków
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi

kompetencje i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia statków powietrznych, złożone przez naszych Klientów.

czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Na wysokość składki za ubezpieczenie floty mają wpływ m.in.

 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu
 • miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • pojemność silnika,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
 • dobrany zakres ubezpieczenia
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu
 • ryzyka i klauzule dodatkowe
 • liczba posiadanych pojazdów

metody obniżenia kosztów ubezpieczenia

Aby dowiedzieć się na temat ubezpieczeń lotniczych, skontaktuj się z naszymi ekspertami